Vzdelávacie projekty

vzdelávacie moduly

Modul #1

Motto: „Ak človek nevie, do ktorého prístavu má namierené, žiaden vietor pre neho nie je ten správny“ (Seneca)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu


Na konci tréningu budú účastníci:

 • schopní popísať symptómy vhodného/ nevhodného vedenia členov vlastného tímu,
 • vedieť vymenovať konkrétne príčiny spôsobujúce nevhodné vedenie,
 • schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,
 • mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,
 • vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti,
 • vedieť vymenovať charakteristiky konštruktívnej kritiky,
 • mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s poskytovaním konštruktívnej kritiky,
 • mať spracovaný akčný plán na zmenu vlastného správania pri vedení členov tímu.

Obsah tréningového modulu:

 • vedenie ľudí v každodennej práci (situácie, preferencie, kompetencie),
 • efektívne delegovanie právomoci a zodpovednosti – východisko/ predpoklad pre osobnostný rozvoj a motiváciu zamestnancov,
 • efektívne delegovanie – rozhodnutie, kto a čo, vytvorenie predstavy o potrebných zdrojoch, potrebnej právomoci a zodpovednosti, komunikovanie a diskutovanie s delegovaným,
 • dekomponovanie cieľov pracoviska na delegovateľné ciele pre jednotlivých zamestnancov, sformulovanie predpokladaných motívov pre prijatie, resp. akceptovanie týchto cieľov z pohľadu vybraných zamestnancov,
 • štruktúra a harmonogram reportingu,
 • manažérske kompetencie pre vedenie zamestnancov k výkonnosti: povzbudzovať, motivovať, mentorovať, podporovať, chváliť, koučovať, trénovať, rozvíjať.

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Motto : „Nehovor vždy, čo vieš, ale vždy sa snaž vedieť, čo hovoríš“. (Claudius)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu


Na konci tréningu budú účastníci:

 • vedieť rozlišovať medzi obsahom a procesom pri riešení úloh alebo problémov so skupinami z hľadiska významnosti uľahčovania procesu,
 • vedieť rozlišovať efektívnosť riešenia úloh alebo problémov vo formálnych skupinách a v tímoch,
 • poznať modely rozvoja skupín a uľahčovať skupinové procesy,
 • schopní používať zručnosti pozorovať a interpretovať správanie v skupine,
 • vedieť používať metódy tímového riešenia problémov,
 • poznať kľúčové roly účastníkov porady a ich zodpovednosť,
 • schopní vyjadriť v priamej reči vlastné reagovanie v situáciách krízových/ kľúčových pred, počas a na konci pracovnej porady,
 • poznať kľúčové roly účastníkov porady a ich zodpovednosť,
 • mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s využitím postupu pri vedení problémovo orientovanej porady.

Obsah tréningového modulu:

 • pracovná porada – prečo, kedy, s kým,
 • skupina a tím, fázy vývoja skupiny,
 • roly a kompetencie účastníkov porady, uľahčovanie procesov v skupine – rola facilitátora/ moderátora,
 • zručnosti manažéra – moderátora, prevencie a intervencie pre úspešné vedenie pracovnej porady,
 • facilitačný cyklus – proces skupinového riešenia problémov,
 • problém – symptóm – príčina – riešenie,
 • metódy skupinového riešenia problémov : divergentné a konvergentné metódy,
 • troj-bodový úvod do porady,
 • sedem bodový postup vedenia problémovo orientovanej porady
 • zvládanie náročných situácií/ účastníkov porady,
 • akčné plánovanie – transfér do pracovnej reality.

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

So všetkými ponukami máme dlhoročné skúsenosti v rôznych kultúrach a krajinách.

Predmet ponuky č.1
Komunikačno-kompetenčné rozhranie medzi pracovníkmi, jednotlivými organizačnými jednotkami (oddeleniam, odbormi, sekciami) a vo vzťahu k okoliu (s agentúrami, inštitúciami, fondami)
Benefity:
Zostavený a harmonizovaný popis právomocí a zodpovedností, poskytované a vyžadované činnosti/ aktivity. Jednoznačne a merateľne popísaný obsah, forma, časovanie/ frekvencia, osobná zodpovednosť za komunikačný a informačný tok.
Zameranie:
Aká informácia/ správa, od koho komu, aký komunikačný kanál/ forma, termín/ frekvencia, meradlo kvality, spôsob kontroly.

Predmet ponuky č.2
Talent manažment – získavanie, adaptovanie, odborný a osobnostný rozvoj, stabilizovanie mladých/ talentovaných/ s vysokým potenciálom.
Benefity:
Vytvorenie tzv. „people pipe-line“ umožní kontinuálne zabezpečenie nových perspektívnych pracovníkov. Prostredníctvom princípov mentorstva posilnenie zodpovednosti riadiacich pracovníkov v oblasti starostlivosti o zverených zamestnancov a takto o ich dlhodobú výkonnosť a stabilizáciu.
Zameranie:
Budovanie/ rozširovanie vedomostí o systematickej práci pri identifikovaní kľúčových pracovných pozícií, následnom testovaní a získavaní talentovaných (vo vnútri, na trhu práce i aktívnou spoluprácou s univerzitami), vytváraní a uskutočňovaní rozvojových programov (formou kombinovania interaktívnych tréningov, práce v projektových tímoch, konzultáciami s odborníkmi, rozhovormi s mentormi, individuálnym koučingom, stážami, rotáciami, verejnými vystúpeniami, spoluprácou s médiami a pod.). Kritéria úspešnosti sú vytvárané v spolupráci účastníkov programu, ich priameho nadriadeného, prideleného mentora, príp. externého kouča.

Predmet ponuky č.3
Kompetenčný model ako atribút úspešnej personálnej práce
Benefity:
Výber správneho pracovníka na správne miesto. Vecné a efektívne vedenie prijímacích, hodnotiacich a motivačných rozhovorov umožňuje budovať dôveru medzi nadriadenými a podriadenými, objektivizuje predpoklady pre dlhodobosť a zotrvačnosť kariérneho rozvoja.
Zameranie:
Na dialógu založené dizajnovanie objektivizujúceho podporného nástroja, ktorý umožňuje zohľadniť požiadavky na konkrétne pracovné pozície (kvalifikačné predpoklady, hodnotové preferencie, sociálno-komunikačné spôsobilosti, odborné spôsobilosti, prax,…).

Predmet ponuky č.4
Výcvik riadiacich pracovníkov na rolu mentora a kouča
Benefity:
Tieto spôsobilosti vytvárajú predpoklady pre budovanie pracovnej klímy na základe zdieľanej zodpovednosti nielen pri plnení pracovných úloh, ale aj pri napĺňaní programov zástupníctva a nástupníctva. Služobne starším vedúcim pracovníkom rozšírujú motivačné portfólio o spôsobilosti odovzdávať nadobudnuté skúseností, výmenu a uchovávanie „best practice“.
Zameranie:
Prostredníctvom princípov „pozitívnej psychológie“ a na základe vlastných pracovných situácií interaktívnou zážitkovou formou posilňovať spôsobilosti kouča a mentora. Sebareflexiou rozvíjať schopnosti pre prácu s vlastnou emóciou a posilňovať empatiu, precvičovať techniky a postupy pre vedenie rozhovorov. Rozširovať a prehlbovať schopnosti diagnostikovať a iniciovať „učebnú agilitu“ v mentorovaných, resp. koučovaných pracovníkov.

Predmet ponuky č.5
Výcvik riadiacich pracovníkov na rolu mentora a kouča
Benefity:
Posilnenie sebadôvery, sebapoznania a kľúčových spôsobilostí prostredníctvom konkrétnych pracovných situáciách, vo vlastnom pracovnom prostredí a z toho vyplývajúcej priamej skúseností a sebauvedomenie. Spoznanie základov sociálnej psychológie (sebavedomie, konformita, poslušnosť voči autoritám) a vedomé využívanie individuálneho prístupu.
Zameranie:
Vstupný rozhovor za účelom definovanie aktuálnych potrieb rozvoja a konkrétnych výstupov pri účasti priameho nadriadeného, koučovanej osoby a koučom. Cieľovo orientované semi-štrukturované konzultačné stretnutia, kombinované „on-the-job“ a „off-the-job“ situácie, alternatívne organizované ako individuálne, resp. skupinové.

Predmet ponuky č.6
Personálny audit/ personálne hodnotiace centrum
Benefity:
Poznanie aktuálnych úrovní v kľúčových a doplnkových spôsobilostiach vytvára predpoklad pre „akceptované“ pracovné zaradenia a primeranosť smerovania prípadného ďalšieho profesijného a osobnostného rozvoja. Výrazne zvyšuje úspešnosť programov zástupníctva, nástupníctva, zaraďovania do projektov Projekt manažmentu. Pripieva k sebapoznaniu a voľbe vhodného štýlu vedenia.
Zameranie:
Štandardizované certifikované postupy, cielene zamerané diagnostické metódy, dôvernosť získaných výstupov.

Predmet ponuky č.7
Výcvik sociálno-manažerskych a komunikačných spôsobilostí (zoznam pozri v samostatnom vzdelávacom module MS Training)
Benefity:
Na základe požadovaných úrovní spôsobilostí (vyplývajúcich z opisu práce), štruktúry kompetenčného modelu hodnotenia, príp. podľa výstupov z personálneho auditu, zaradenia do zástupníckeho/ nástupníckeho programu možno navrhnúť primerané obsahové zameranie, rozsah a časový priebeh jednotlivých tréningových modulov. Vhodným doplnkom môže byť práca na projektoch a individuálny koučing.
Zameranie:
Interaktívna forma priebehu, využívajúca situácie priamo z pracovného prostredia účastníkov. Citlivá práca pri sebareflexii, spätnej väzbe a zvládaní emocionálnych prejavov. Dôsledné rešpektovanie vstupujúcich úrovní v cieľových spôsobilostiach a záverečné prepojenie/ transfer do využívania v práci.

Motto: „Človek má také veľké povinnosti, aký veľký je jeho duch“. (Stendal)


Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

 • schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,
 • mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,
 • vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti,
 • mať prehľad o najčastejších spôsoboch účinného preventovania stresu,
 • poznať postupy/ techniky na riešenie konfliktu s podriadeným/ nadriadeným a medzi podriadenými,
 • mať skúsenosť z riešenia skupinovej konfliktnej situácie a efektívnosti konkrétneho štýlu riešenia konfliktu vo vzťahu ku kvalite výstupu riešenia.

Použité metódy/ prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Riešite niekedy náročné komunikačné náročné komunikačné situácie? Chcete vedieť, ako predchádzať konfliktom a v prípade, že ste ich súčasťou, ako ich efektívne riešiť? Vďaka tomuto kurzu sa zdokonalíte v konkrétnych komunikačných zručnostiach a záťažové situácie budete zvládať s ľahkosťou vánku.

Motto: „Najsilnejší sú tí, ktorí si dokážu svoje postavenie vybudovať vlastným úsilím. Tento svet praje optimistom nie preto, že by mali vždy pravdu, ale preto, že sú pozitívni. Dokonca aj keď sa mýlia, sú pozitívni, a práve tento postoj im prináša úspech“. (David Landes)

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

 • schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,
 • mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,
 • vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti,
 • mať prehľad o najčastejších spôsoboch účinného preventovania stresu,
 • poznať postupy/ techniky na riešenie konfliktu s podriadeným/ nadriadeným a medzi podriadenými,
 • mať skúsenosť z riešenia skupinovej konfliktnej situácie a efektívnosti konkrétneho štýlu riešenia konfliktu vo vzťahu ku kvalite výstupu riešenia.

Použité metódy/ prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Potrebujete jasné a hmatateľné výsledky pre seba, firmu alebo tím svojich obchodníkov? Už ste absolvovali rôzne kurzy a nič moc sa nezmenilo? Obráťte sa na nás. Máme v tejto oblasti jasné a preukázateľné výsledky. Naučíme Vás nové a úderné obchodné metódy. Výsledkami budete milo prekvapení.

Sú na Vás kladené vysoké nároky? Cítite sa byť pod tlakom? Potrebujete zvládať rôzne stresové situácie? Tento kurz Vám rozhodne pomôže. Poďme spoločne v príjemne atmosfére prejsť, čo nás stresuje a ako sa s tým máme vysporiadať, aby sme všetko dobre zvládli a vyhli sa zdravotným problémov, ktoré stres v dnešnej dobe prináša.

Komunikujete pred veľkou alebo menšou skupinou ľudí? Potrebujete zaujať, prípadne o niečom presvedčiť účastníkov? Potom prezentačné zručnosti sú Vašou voľbou. Natrénujete si s nami situácie, do ktorých sa reálne vo svojej praxi dostávate alebo môžete dostať a staňte sa skvelým rozprávačom.

Modul #2

Motto: „Uspokojte tie potreby Vašich zákazníkov, ktoré sú hlboko v ich podvedomí – cítiť sa dôležitý a rešpektovaný“ (Brian Tracy)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

 • poznať úroveň rozvinutia vlastných manažérsko-komunikačných zručností na pozitívne, proaktívne zvládanie situácie s internými zákazníkmi,
 • mať zážitok/ skúsenosť zo simulovaného riešenia situácie z vlastnej manažérskej praxe pri zlaďovaní protichodných cieľov, práci s diverzitou tímov a osobností,
 • schopní odlíšiť typ odporu/ negatívnej odozvy druhej strany a zvoliť vhodný spôsob intervencie,
 • mať praktickú skúsenosť s odlišovaním „nefér“ techník a orientovaní sa na dlhodobú partnerskú spoluprácu s druhou stranou,
 • mať zmapované komunikačno – kompetenčné rozhranie s kľúčovými internými zákazníkmi.

Obsah tréningového modulu:

 • mapovanie a budovanie vlastnej orientácie na vnútorného/ vonkajšieho zákazníka,
 • postup analýzy aktuálnych potrieb druhej strany komunikačno-manažérskej zručnosti,
 • odozva/ reakcia odporu (objasnenie, uistenie, zvládnutie argumentov, reakcia v dobrej viere, poskytovanie spätnej väzby),
 • zvládanie „nečistých ťahov“, taktiky proti opozičnému tlaku,
 • anti-manipulatívne taktiky v manažérskej praxi,
 • navigovanie uzatvorenia rokovania/ rozhovoru,
 • individuálne programy ďalšieho rozvoja, príprava na „on-the-job-training“.

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Motto: „Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte“ (Steve Jobs)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modul

Na konci tréningu budú účastníci:

 • mať prehľad o najčastejších spôsoboch účinného preventovania stresu,
 • schopní „odpozorovať“ signály konfliktov (verbálne, neverbálne) a mať skúsenosť s „metódami“ zvládania vlastných emócií,
 • poznať postupy/ techniky na riešenie konfliktu s podriadeným/ nadriadeným a medzi podriadenými,
 • mať skúsenosť z riešenia skupinovej konfliktnej situácie a efektívnosti konkrétneho štýlu riešenia konfliktu vo vzťahu ku kvalite výstupu riešenia.

Obsah tréningového modulu:

 • úvodný balíček, konfliktné situácie na pracovisku, úrovne stresových reakcií, dopady stresov, vyhodnotenie vlastnej dispozície ku stresu, priaznivé, resp. blokujúce komunikačné prostredie, vzťah myslenie-emócie-správanie, metódy zvládania stresu,
 • poznávanie vlastného profilu asertívnej komunikácie, ochrana vlastnej osoby/ vlastných pracovných príležitostí pred ovplyvňovaním inými,
 • mapovanie vlastného prístupu ku konfliktu, vnímanie toho druhého, metódy prevencie konfliktných situácií, reaktívne a proaktívne správanie v pracovných tímoch,
 • príčiny konfliktov na pracoviskách/ organizácii, prehľad metód/ spôsobov riešenia konfliktov, sebapoznávanie preferovaného štýlu riešenia konfliktov,
 • príprava seba samého, veriť si, dbať o svoj vzhľad, zdokonaliť svoj hlas, eliminovať napätie,
 • integratívny prístup k riešeniu konfliktných situácií v pracovných tímoch, metódy vyjednávania postavené na záujmoch konfliktných strán, plánovanie a realizovanie trajektórií vyjednávania.

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií

Motto: „Až nastane čas, že už by sme mohli, tak čas, kedy sme mohli už uplynul“ (Winston Churchill)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

 • mať zmapované možnosti, potreby a podporu pre uplatňovanie koučingu na vlastnom pracovisku pri rozvoji zamestnancov a zvyšovaní ich výkonnosti,
 • poznať a mať skúsenosť s použitím nástrojov/ spôsobov na zisťovanie individuálnych predstáv kariérových trajektórií podriadených zamestnancov,
 • vedieť odlíšiť rolu konzultanta a kouča, poznať jednotlivé fázy procesu koučovania,
 • mať praktickú skúsenosť a spätnú väzbu z nácviku manažérsko-komunikačných zručností potrebných pre rolu kouča a z vedenia rozhovoru,
 • mať spracované akčné plány pre iniciovanie koučingu ako štýlu vedenia
 • individuálne koučingové konzultácie „on the job training“ (1 deň na účastníka)

Na konci konzultácií budú účastníci:

 • mať skúsenosť s plánovaním, uskutočňovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním čiastkových výstupov z „Osobného rozvojového plánu“, resp. „Plánu kariéry“ ako súčasť ročných hodnotiacich rozhovorov,
 • mať pripravené a dohodnuté/ odsúhlasené plány „koučovacích udalostí“ s aspoň troma svojimi podriadenými,
 • mať praktické skúsenosti z výsledkov vlastnej iniciatívy, uplatňovať princípy interného koučingu ako štýlu vedenia

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Motto: „Vždy, keď človek hovorí, prečo to nejde, upraví si skutočnosť tak, ako sa mu to hodí“ (Matt Hoover)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modul

Na konci tréningu budú účastníci:

 • schopní popísať symptómy prílišného/ nedostatočného delegovania,
 • vedieť vymenovať konkrétne príčiny spôsobujúce nevhodné delegovanie,
 • schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,
 • mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,
 • vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti.

Obsah tréningového modulu:

 • efektívne delegovanie právomoci a zodpovednosti – východisko/ predpoklad pre osobnostný rozvoj a motiváciu zamestnancov,
 • efektívne delegovanie – rozhodnutie, kto a čo, vytvorenie predstavy o potrebných zdrojoch, potrebnej právomoci a zodpovednosti, komunikovanie a diskutovanie s delegovaným,
 • dekomponovanie cieľov pracoviska na delegovateľné ciele pre jednotlivých zamestnancov, sformulovanie predpokladaných motívov pre prijatie, resp. akceptovanie týchto cieľov z pohľadu vybraných zamestnancov,
 • štruktúra a harmonogram reportingu,
 • manažérske kompetencie pre vedenie zamestnancov k výkonnosti: povzbudzovať, motivovať, mentorovať, podporovať, chváliť, koučovať, trénovať, rozvíjať.

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Chcete zvýšiť svoju presvedčivosť v rôznych pracovných alebo iných životných situáciách? Pokiaľ áno, je táto téma určená práve pre Vás. Zvoľte si konkrétne situácie, ktoré potrebujete riešiť a na spoločnom stretnutí sa dozviete ako na to.

Motto: „Ak je nejaké tajomstvo úspechu, tak spočíva v schopnosti postaviť sa za stanovisko druhého a posudzovať veci z jeho i zo svojho hľadiska“. (H. Ford)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

 • umožniť získať schopnosť identifikovať oblasti zmien,
 • zvýšiť vlastnú pripravenosť na efektívne zavádzanie zmien do práce podriadených pracovníkov,
 • vedieť odlíšiť jednotlivé štýly ovplyvňovania a vybrať najvhodnejší/ primeraný situácií,
 • poznať rôzne motívy umožňujúce získať súhlas druhej strany,
 • vedieť popísať konkrétne/ vlastné manažérske situácie a spôsob, ako by do nej uplatnili charakteristiky zákazníckej orientácie pri riadení zmeny.

Obsah tréningového modulu:

 • identifikovanie výziev/ ohrození vyplývajúcich z nastávajúceho obdobia,
 • ekonomicko-kapacitné posúdenie potrieb budúcich zmien,
 • sociálne posúdenie pripravenosti a dopadov budúcich zmien,
 • prežívanie zmien – kedy a ako intervenovať,
 • mapovanie preferovaného štýlu ovplyvňovania, kritéria voľby vhodného štýlu posilňovanie nerozvinutých štýlov,
 • vstup – zahájenie a budovanie vzťahov,
 • diagnóza – zisťovanie motívov/ pohnútok pre získanie súhlasu druhej strany,
 • ukončenie procesu ovplyvňovania – overenie/ odsúhlasenie získaného záväzku druhej strany za implementovanie dohodnutých aktivít.

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Dostávate sa niekedy do situácie, kedy pre seba, pre firmu alebo pre niekoho iného potrebujete vyjednať lepšie podmienky? Máme pre Vás komunikačné taktiky, vďaka ktorým sa stanete vo vyjednávaní odborníkmi.

Vediete tím ľudí a chcete poznať najnovšie trendy vo vedení ľudí. Na kurze Superšéf sa naučíte, ako efektívne rozvíjať, viesť a motivovať svoj tím. Zvládnete techniky, ktoré vedú ku zvýšeniu výkonu. Rozoberieme s Vami konkrétne situácie z praxe a pomôžeme Vám nastaviť ďalšie možnosti tímového rozvoja.

Máte svojich zamestnancov, ktorí často komunikujú so zákazníkmi? Chcete ich naučiť, ako taká komunikácia má prebiehať, aby sa zákazníci radi vrátili? Kontaktujte nás, radi pre Vás pripravíme kurz šitý priamo na mieru.

Motto: „Nauč sa z teórie všetko, čo môžeš, ale tvárou tvár druhému človeku na učebnicu zabudni“. (C.G.Jung)
Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

 • poznať vlastné silné stránky a potreby rozvoja v situácií vlastnej prezentácie,
 • vedieť vymenovať pravidlá efektívnej prezentácie a použiť ich v príprave vlastnej prezentácie,
 • mať vlastnú skúsenosť s prezentáciou a spätnej väzby od kolegov, trénera, video záznamu,
 • schopní vyjadriť v priamej reči vlastné reagovanie v situáciách trémy, resp. krízových/ kľúčových pred, počas a na konci prezentácie,
 • vedieť odlíšiť prispievanie do vecnej a procesnej stránky porady,
 • poznať kľúčové roly účastníkov porady a ich zodpovednosť,
 • mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s využitím postupu pri vedení problémovo orientovanej porady.

Obsah tréningového modulu:

 • príprava prezentácie, zadefinovanie cieľa,
 • spoznanie priestoru, obecenstva, logistiky,
 • zhromažďovanie a usporiadanie materiálu,
 • písanie prezentácie, používanie audiovizuálnych pomôcok,
 • príprava seba samého, veriť si, dbať o svoj vzhľad, zdokonaliť svoj hlas, eliminovať napätie,
 • vlastná prezentácia, ovládnutie nervozity,
 • sebaistý úvod, efektný záver,
 • zvládnutie publika, diskusia po prezentácii, posúdenie nálady, odpovede na otázky,
 • zvládanie náročných situácií, ako čeliť nevraživosti,
 • proces vs obsah,
 • roly a kompetencie účastníkov porady,
 • postup vedenia problémovo orientovanej porady,
 • akčné plánovanie.

Použité metódy / prístupy:

 • interaktívne, zážitkové postupy,
 • práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,
 • situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,
 • video nácvik zvládania pracovných situácií.

Potrebujete uvoľniť potenciál jednotlivcov alebo tímu? Chcete rozvíjať ľudí najmodernejším spôsobom, ktorý je veľmi účinný a prináša jasné a merateľné výsledky? Potom tento kurz je tým, ktorý Vám ukáže cestu.

Anotácia

Účelom seminára je zoznámiť účastníkov s tým, ako používať moderné sociálne siete k obchodu a predaju tovaru a služieb.

Efektívne, zmysluplne, moderne a ľahko

Účastníci sa dozvedia

 • ako fungujú sociálne siete (a čo väčšina užívateľov Facebooku o nich vôbec netuší)
 • ktoré sociálne siete má zmysel používať pre obchod a prečo, ktorým sa vyhnúť
 • ako komunikovať seba na sociálnej sieti tak, aby to bolo pre obchod prínosné
 • ako komunikovať firmu a produkt profesionálne, systematicky a s potrebným nadhľadom
 
 • ako hľadať zaujímavé kontakty a ako ťažiť z tých, ktoré sme už našli
 • ako organizovať svoje kontakty, ako s nimi efektívne pracovať
 • ako pomocou sociálnych sietí poznať potreby zákazníkov; čo o sebe nepovedia, ale my to zistíme
 • ako im pomocou sociálnych sietí ponúknuť svoju službu
 • ako ich udržať v dosahu, i keď si práve nič nekúpia
 • ako s nimi pravidelne komunikovať

Marketing na sociálnych sieťach

Seminár obsahuje potrebné množstvo teórie, ale je hlavne praktický, postavený na reálnych príkladoch a smerujúci k reálnych zručnostiam. Účastníci sa nielen naučia vytvárať svoje sociálne portfólio, ale osvoja si tiež rad pomocných nástrojov a technológií, ktoré im túto prácu veľmi uľahčia; a o ktorých zatiaľ pravdepodobne vôbec nič netušia.

To všetko v dvoch dňoch od profesionálneho konzultanta Dr. Vojtěcha Bednářa, autora knihy „Marketing na sociálnych sieťach“.

ZDIELAJTE STRÁNKU

Ak sa vám páči náš web a to, čo robíme, budeme radi, ak nám pomôžete zdieľať našu stránku na vašich sociálnych médiách. Ďakujeme.

Management Systems TRAINING

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakty

Management systems TRAINING
Furdekova 6 , 851 03 Bratislava
Slovak Republic

Martin Szakáll DiS.
Konateľ

Kontaktný Formulár

Napíšte nám.